yağmurdamlası

FAALİYET ALANIMIZ

a) Şehit yakınları ve gazileri, Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, hasta, özürlü, engelli ve sakatları, sokak çocuklarını, sokakta kalmış veya sokakta yaşayan din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin her yaşta ve her cinsiyette insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, sığınma evi, aşevi, kesimhane, kreş, misafirhane, çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisleri kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.

b) İhtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımını yapar. Ayrıca yurt, kütüphane, dershane, etüt evleri, kurs, enstitü, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezleri, her kademede okullar açar ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur .

c) Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirir, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur. Koruyucu sağlık hizmetleri, hasta nakli hizmetleri yapar. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur. Tüm engellilerle ilgili bakım, rehabilitasyon, eğitim ve barınma merkezleri kurar, kuranlara her türlü yardımda bulunur, ortak çalışmalar yapar. Sahipsiz kimselere ölüm halinde cenaze kaldırma desteği sağlar.

d) Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen savaş, iç çatışma, işgal, sel, deprem, yangın, heyelan gibi her türlü insan hayatını tehdit edici olguya ve afete maruz kalan mağdur ve afetzedelerin ihtiyaçları olan iaşe ve ibateyi temin eder ve her türlü maddi ve manevi yardımda ve hizmetlerde bulunur. Bu maksatla bu tür olağanüstü hallerde görevlendirmek üzere arama, kurtarma, tıbbi müdahale, yardım ve benzeri amaçlı her türlü uzman ekipleri hazırlar ve bu hizmetler için gerekli olan teknik, elektronik ve diğer gerekli tüm ihtiyaç malzemelerini temin eder, bunları hazır bulundurmak üzere depolama faaliyeti yapar.

e) Fakir ve kimsesizlerin sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerinin masraflarını karşılar; ayni, nakdi ve diğer yardımlarda bulunur, ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, temizlik malzemesi, iş kurma, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası ve benzeri yardımları yapar.

f) Derneğin amaçlarına hizmet edecek bilimsel maksatlı, yardım veya ticari maksatlı müesseseler, lokaller ile vakıflar kurar, ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler ve vakıflarla işbirliği yapar

g) Derneğe gelir temin etmek ve/ veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır ve bu yönde ulusal ve uluslar arası düzeyde iş birliği ve katkı sağlayacak projeler geliştirir ve bu projelerin uygulanmasına her türlü desteği sağlar.

h) Yasal gereklilikleri yerine getirmek kaydıyla amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslararası alanda yardımlaşır ve işbirliğinde bulunur, seminerler düzenler, bilimsel toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, temsilci gönderir, temsilcilerini geri çeker, bilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar. Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenler, jüriler oluşturur, ödüller verir.

ı) 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Mevcut ve ileride kurulacak, ulusal ve uluslararası, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, federasyon, konfederasyon veya her türlü üst kuruluş, birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar ile işbirliği yapar, proje bazında ortak çalışmalar yürütür, bunlarla yardımlaşır ve bunlara üye olur ve üyelikten ayrılır.

i) Taşınmaz mal bağışı kabul eder, satın alır, kiralar, kiraya verir, dernek amaçları doğrultusunda kullanır.

j) Doğal ve kültürel çevrenin dengesi içerisinde korunması için gerekli olan her türlü faaliyeti yapar ve yapılan faaliyetlere katkı sağlar.

k) Derneğin amaç ve faaliyetleri dahilinde radyo ve televizyon, dergi, gazete, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanmak; video, kaset, belgesel film ve CD Rom, sinema filmi, TV filmi, reklâm filmi, tiyatro eseri hazırlamak, web sitesi gibi her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform, radyo ve televizyon kurmak, arşiv oluşturmak; Dernek adına dergi, gazete, kitap, broşür ve süreli yayın çıkartmak ve bu amaçla ilgili makamlardan onay almak.

l) Yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb. yapıları yaptırır ve tamir işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur.

m) Vergi ve mali mevzuat esaslarına uyulması ve faaliyet sonucu elde ettikleri geliri üyelerine paylaştırmayıp derneğe irad kaydedilerek amaçları doğrultusunda harcamak şartıyla, gerek görülen yerlerde her türlü iktisadi işletme, sandık kurar ve çalıştırır.

n) Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri Dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır.

o) Dernek çalışmalarında kullanmak üzere her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar.

ö) Çalışma alanları ile ilgili olarak Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yapar.

p) Amacı doğrultusunda değerlendirmek üzere her türlü kurban bağışını kabul eder, yurt içinde ve yurt dışında kurban organizasyonu yapar.

 

Resim

sag_2.jpg

Bizi
İzleyin

Bizden
Haberler

Basında
Yağmur Damlası

Burs Başvuru Formu